Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind u onze algemene voorwaarden voor onze verschillende diensten.

 

Heeft u hierover nog vragen meen dan contact met ons op via onderstaande knop.

Wij zijn een bedrijf dat staat voor precisie en kwaliteit.

N

ALGEMENE VOORWAARDEN W&M Banden – zakelijke markt

Artikel 1 – Definities/algemeen a) In de Algemene voorwaarden van W&M Banden wordt verstaan onder: 0 Leverancier; W&M Banden; 0 afnemer: degene (niet zijnde een consument) aan wie de VACO-leverancier een aanbieding richt of die aan leverancier
opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken. b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming,
het verrichten van diensten door de leverancier. c) Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Artikel 2 – Offerte, overeenkomst a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de leverancier zijn vrijblijvend. b) Door de leverancier gedane prijsopgaven gelden voor levering af magazijn of vestigingsplaats van de leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bijkomende kosten van verpakkingen e.d. maken geen onderdeel van prijsopgaven uit en worden door de leverancier apart in rekening gebracht. c) Behoudens bij koop tegen kontante betaling, komt een overeenkomst tussen de leverancier en een afnemer tot stand nadat de leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of een aanvang met de levering maakt. d) Prijswijzigingen als gevolg van bijv. wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en/of valuta-koersen kunnen in de verkoopprijs worden doorberekend. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen optreden, dan heeft de afnemer binnen één week na ontvangst van de kennisname van de wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden. Doen zich prijs-wijzigingen voor bij een langere levertijd dan drie maanden, dan bestaat het recht op ontbinding van de overeenkomst niet. e) Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd, geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst. Artikel 3 – Levering en levertijd a) Door de leverancier opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nooit als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd kan de afnemer de leverancier schriftelijk, met aangetekend schrijven, in gebreke stellen. De afnemer dient daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen de leverancier alsnog – zonder daartoe schadeplichtig te worden – de op haar rustende verplichting(en) kan nakomen. Een redelijke termijn is een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd. b) Zodra zaken bij de leverancier ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd en/of diensten als verleend. c) De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip, dan door de leverancier is opgegeven, te accepteren. De leverancier kan deel-leveringen uitvoeren en deze factureren. Deel-leveringen kunnen niet worden ontbonden indien nadien blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden uitgeleverd. 2 Artikel 4 – Overmacht a) Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhinderen, waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening en algemene vervoersproblemen. b) De leverancier kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de leverancier haar verbintenis had moeten nakomen. c) In geval van blijvende overmacht is de leverancier gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren zonder daartoe schadeplichtig te worden. d) Gedurende de periode van tijdelijke overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de leverancier zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort en de levertijd verlengd met de periode van tijdelijke overmacht. Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4e, ontbinden zonder daartoe jegens de wederpartij schadeplichtig te worden. e) Heeft de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan de leverancier het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. Artikel 5 – Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht a) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mocht ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt, draagt dit risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, en heeft daarbij de verplichting het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren. b) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij. c) Alle in het kader van een specifieke overeenkomst geleverde zaken en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de leverancier totdat alle vorderingen die de leverancier op de afnemer heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Dit betekent dat betaalde zaken pas eigendom van de afnemer worden indien de afnemer al hetgeen hij aan de leverancier verschuldigd is, heeft betaald, dus ook andere facturen dan die waarop de aanwezige zaken zijn gefactureerd. d) De leverancier kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te worden, ontbinden en de door hem geleverde zaken terugnemen, waartoe de afnemer de leverancier vrije toegang tot de geleverde zaken verleent. e) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen. De afnemer mag zaken van de leverancier in de normale uitoefening van zijn bedrijf vervreemden. f) Zaken aanwezig bij de afnemer en voorkomend in het vaste leveringsprogramma van de leverancier worden geacht afkomstig te zijn van de leverancier, tenzij de afnemer bewijst dat de zaken van een ander afkomstig zijn (behoudens tegenbewijs). g) Totdat de afnemer aan de leverancier alle in het kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de leverancier zaken van de afnemer onder zich houden en daarop haar vordering verhalen, tenzij de afnemer voor deze vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.[/learn_more] 3 Artikel 6 – Betaling a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeenkomen. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn. b) Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van de afnemer. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent. c) Blijft de afnemer in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is de afnemer over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. In geval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is de afnemer deze wettelijke rente verschuldigd. d) Is de afnemer in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door de leverancier redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij de afnemer aantoont dat de leverancier minder schade lijdt. e) Indien de leverancier de afnemer in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is de afnemer gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door de leverancier gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien de leverancier geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. Artikel 7 – Conformiteit a) De leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De afnemer is gehouden terstond na levering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en de leverancier binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering, schriftelijk te berichten indien van deugdelijke nakoming geen sprake is (vervaltermijn). Indien melding binnen deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 10 werkdagen vanaf het moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt. b) Klachten geven de afnemer niet het recht om de betaling op te schorten. c) Bij tijdig ingediende klachten als bedoeld in artikel 7 sub a, stelt de afnemer de leverancier in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de afnemer aan de leverancier een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak. d) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig uit te voeren. Indien de afnemer bij aflevering voor correcte ontvangst heeft getekend dan komt daarmee het recht om te reclameren omtrent de hoeveelheid en zichtbare schade van de ontvangen zaken te vervallen. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend. e) De leverancier staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens indien: 0 de afnemer door de leverancier of diens leverancier gegeven aanwijzingen of voorschriften niet heeft opgevolgd; 0 sprake is van een ander dan normaal gebruik; 0 gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik; 0 montage, reparatie of wijziging van de zaak in opdracht van de afnemer door derden plaatsvindt; 0 een overheidsvoorschrift de aard of kwaliteit van toegepaste materialen bepaalt; 0 de afnemer materialen of zaken ter bewerking aan de leverancier verstrekt; 0 materialen, zaken en werkwijzen op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast. 4 f) Indien de leverancier op grond van artikel 7c of 7e zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is de leverancier gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur. Artikel 8 – Aansprakelijkheid a) De totale aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot herstel, vervanging of ongedaanmaking van de overeenkomst. De leverancier is niet tot verdere vergoeding gehouden (geen vergoeding gevolgschade). Aanspraken op garantie door derden (fabrikant of importeur) verleend, worden door de afnemer overgenomen. b) De leverancier, haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen, zaken of aan het bedrijf van de afnemer en/of derden welke het gevolg is van gebreken in door de leverancier geleverde zaken en/of diensten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. c) De afnemer vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit een tekortkoming in de geleverde zaken of verrichte diensten. d) De aansprakelijkheid van de leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de = leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst. e) De leverancier zal, binnen een redelijke termijn, bij schade veroorzaakt door een gebrek aan de geleverde zaak, die zij niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van haar leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend maken. Is leverancier niet (meer) tot deze opgave in staat, of heeft zij de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is de leverancier niet verder aansprakelijk dan waartoe zij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) en het bepaalde in artikel 8 sub a is gehouden. Artikel 9 – Opschorting en ontbinding a) De leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te worden indien: 0 de afnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of is nagekomen; 0 na het sluiten van de overeenkomst de leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen; 0 de afnemer verplicht is bij het sluiten van de overeenkomst voldoende zekerheid voor nakoming te verstrekken en deze zekerheidstelling uitblijft of naar het oordeel van de leverancier onvoldoende is; 0 zich zodanige onvoorziene omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst door afnemer onmogelijk is, zoals bij insolventie van de afnemer, althans zodanige onvoorziene omstandigheden dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van partijen gevergd kan worden. b) Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en behoudt de leverancier haar aanspraken op schadevergoeding. Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen a) Alle met de leverancier gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het CISG of Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. b) Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met de leverancier dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank in het arrondissement waarin de leverancier statutair gevestigd is, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.
N

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN W&M Banden

Artikel 1 definities /algemeen a. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen W&M BANDEN, hierna te noemen ‘leverancier’, en een koper of opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, hierna te noemen ‘consument’ met betrekking tot koop van onderdelen of toebehoren voor een (motor)voertuig (‘koopovereenkomst’) of met betrekking tot een opdracht voor het verrichten van montage, herstel, onderhoud, keuringen, en/of taxaties voor een (motor) voertuig (‘opdracht’). De overeenkomst die gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer meerdere te verrichten prestaties oplevert, wordt duurovereenkomst genoemd. b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle met de leverancier gesloten overeenkomsten van koop, opdracht of aanneming van werk en op elk aanbod daartoe van de leverancier met een consument.

 

Artikel 2 aanbod a. Aanbiedingen van de leverancier worden mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Het aanbod bevat de wijze van betaling. De aanvaarding van het mondelinge of schriftelijke aanbod door de consument is geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Ingeval van elektronisch verleende opdracht of koop door de consument stuurt de leverancier een elektronische bevestiging. Het aanbod waarvoor een termijn geldt, is gedurende die termijn onherroepelijk. Een aanbod zonder opgave van termijn van aanvaarding, dient terstond te worden aanvaard. Blijft in dat geval aanvaarding uit, dan komt het aanbod te vervallen. b. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de te leveren zaken of de te verrichten diensten. De opgave moet voldoende gedetailleerd zijn, inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege, zodat een goede beoordeling door de consument mogelijk wordt gemaakt. Opdrachten kunnen tegen een uurloon, of tegen een vooraf vastgestelde prijs gelden, hetgeen uitdrukkelijk in de schriftelijke overeenkomst wordt vermeld.  c. Aanbiedingen van de leverancier voor zaken gelden op basis van afhalen, tenzij uit het aanbod uitdrukkelijk anders blijkt. Is bij een aanbod de montage inbegrepen, dan wordt dat vooraf uitdrukkelijk vermeld of meegedeeld.  d. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, publicaties, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de leverancier niet.

 

Artikel 3 overeenkomst  a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Bij mondelinge aanvaarding door de consument, bevestigt de leverancier de koopovereenkomst of opdracht schriftelijk of elektronisch. b. In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden zoveel mogelijk de zaken en diensten per artikel (zaken) of per opdracht (diensten) omschreven met de prijs die daarvoor is overeengekomen.  c. De koopovereenkomst vermeldt de leveringsdatum en of deze vast of vermoedelijk is, alsmede de wijze van betaling.  d. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c BW van toepassing.

 

Artikel 4 duur overeenkomst a. De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en onbillijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  b. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige kalendermaand worden opgezegd.

 

 

 

Artikel 5 prijs en prijswijzigingen a. De prijs en eventuele verzendkosten die de consument moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de bevoegdheid tot tussentijdse prijsaanpassing. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de overeengekomen prijs, tenzij de leverancier daartoe een uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt in welk geval de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen indien met een beroep op het voorbehoud de prijs wordt gewijzigd. b. Indien een leveringstermijn van meer dan drie maanden is overeengekomen, dan heeft de leverancier het recht de overeengekomen prijs te verhogen. De consument heeft dan het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na de kennisgeving van de prijsstijging te ontbinden.  c. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals wijziging in BTW of heffingen van overheidswege, kunnen in de prijs worden doorberekend.

 

Artikel 6 levering / levertijd a. Levering geschiedt door het stellen van de zaak in het bezit van de consument. Indien partijen afspreken dat de zaak bij de consument wordt bezorgd, is de zaak geleverd op het moment van bezorging. Behoudens bij bezorging, geldt als plaats van levering de plaats waar de leverancier zijn bedrijf heeft.  b. De leverancier kan een vermoedelijke levertijd opgeven. Een vermoedelijke levertijd levert geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW op. Bij overschrijding van de vermoedelijke leverdatum kan de consument de leverancier een schriftelijke ingebrekestelling sturen, hij moet daarin nog een termijn van drie weken aanhouden waarbinnen de leverancier alsnog kan nakomen. Indien de leverancier na deze termijn niet heeft geleverd, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter schriftelijk kosteloos te ontbinden. Bij mededeling van de leverancier over onmogelijkheid binnen de gestelde termijn te kunnen leveren, is de consument bevoegd de overeenkomst terstond na die mededeling te ontbinden.  c. Is een vaste leveringstermijn overeengekomen, dan heeft de consument bij overschrijding van die termijn het recht zonder ingebrekestelling of zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en vergoeding van de geleden schade te verlangen. d. Indien de levering van een aangeboden zaak onmogelijk blijkt te zijn, heeft de leverancier het recht een andere vergelijkbare zaak aan te bieden. Stemt de consument niet met de levering van een vervangende zaak in, dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 7 annulering De consument kan een overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering schriftelijk annuleren. Bij annulering is de consument gehouden binnen één week nadien de leverancier alle schade die deze lijdt door de annulering te vergoeden, welke schade 15% van de overeengekomen prijs bedraagt. Heeft de consument deze schadevergoeding niet binnen 10 dagen na de annuleringsdatum betaald, dan heeft de leverancier het recht nakoming van de overeenkomst te verlangen. De consument kan dan geen beroep meer doen op annulering van de overeenkomst

 

Artikel 8 conformiteit a. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. De leverancier staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit, die alle omstandigheden in aanmerking genomen (waaronder de hoogte van de prijs) voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.  b. De leverancier zal opdrachten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De leverancier staat in voor de kwaliteit van de daarbij gebruikte materialen en gereedschappen.  c. Bij werkzaamheden door de leverancier aan door de consument aangeboden zaken strekt de conformiteit zich niet uit tot die zaken. d. De consument dient ten allen tijde de (veiligheids)voorschriften en aanwijzingen van de leverancier en/of de fabrikant op te volgen. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, het handhaven van de voorgeschreven bandenspanning. e. De leverancier staat niet in voor zaken en werkwijzen die op uitdrukkelijk verzoek en instructie van de consument zijn toegepast, mits de leverancier op mogelijke nadelige gevolgen heeft gewezen. Goed vakmanschap van de leverancier kan meebrengen dat hij kan weigeren bepaalde opdrachten uit te voeren.

 

 

  1. Indien de leverancier na een beroep op conformiteit door de consument zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van de leverancier zonder dat de consument aanspraak op een vergoeding kan maken. Voor de beoordeling of de zaak voldoet aan de conformiteit stelt de consument aan de leverancier de betreffende zaken ter beschikking (garantieclaim). g. De leverancier staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.

 

Artikel 9 betaling a. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving op een door de leverancier aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen (pinnen).  b. De leverancier kan bij een bestelling de consument verplichten tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de overeengekomen prijs. De leverancier garandeert terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen in alle gevallen waarin de leveringsplicht niet wordt nagekomen door een oorzaak die voor rekening en risico van de leverancier komt.

 

Artikel 10 niet-tijdige betaling a. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn (fatale termijn). De leverancier zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een aanmaning en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning alsnog te betalen. Als contante betaling bij aflevering is overeengekomen kan de leverancier in bijzondere situaties uitstel van betaling aan de consument verlenen. De consument is dan wettelijke rente verschuldigd over het niet contant betaalde bedrag voor de periode beginnend vanaf het verleende betalingsuitstel tot het moment van volledige betaling. b. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft de leverancier het recht om aan de consument wettelijke rente, vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum, en na aanmaning met een termijn van 14 dagen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen, conform de bedragen (staffel) opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. c. Bij verzuim van de consument kan de leverancier de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk ontbinden. In dat geval wordt de koop van zaken ongedaan gemaakt en is de consument verplicht reeds geleverde zaken aan de leverancier terug te geven onverminderd het recht van de leverancier tot het vorderen van schadevergoeding.

 

Artikel 11 overmacht a. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet, rechtspraak of verkeersopvatting wordt begrepen, derhalve alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhindert en waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 12  eigendomsvoorbehoud en retentierecht a. Alle in het kader van een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.   b. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken niet op de consument is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen. c. De leverancier kan zaken van de consument onder zich houden als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting. Ook voor opeisbare vorderingen van eerdere werkzaamheden aan hetzelfde voertuig kan het retentierecht door de leverancier worden ingeroepen. Redelijke kosten voor het uitoefenen van het retentierecht, zoals stalling en verzekering, komen voor rekening van de consument.

 

 

 

Artikel 13 niet-nakoming van de overeenkomst  a. Indien één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.  b. De leverancier heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de consument in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de consument door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.  c. Indien één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 14  aansprakelijkheid  a. De leverancier is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan het voertuig van de consument wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid van de leverancier, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden. De consument is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de leverancier te melden. De consument is verplicht om binnen redelijke grenzen schade-beperkende maatregelen te treffen. b. De consument is tegenover de leverancier aansprakelijk voor schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. De consument die zijn voertuig op het terrein of in de gebouwen van de leverancier zelf bestuurt, is aansprakelijk voor alle schade die door de consument als bestuurder wordt veroorzaakt.

 

Artikel 15 klachten a. De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van zaken of uitvoering van diensten onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. b. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij de leverancier schriftelijk worden ingediend nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest. c. Na het balanceren van banden en wielen en/of het uitlijnen van een voertuig staat terstond vast of die opdracht al dan niet correct is uitgevoerd. Voor deze opdrachten geldt dat een klacht uiterlijk binnen drie dagen na aflevering van het voertuig aan de consument bij de leverancier moet zijn ingediend.  d. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument de leverancier in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan de leverancier een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.  e. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor bemiddeling.

 

 

Artikel 17 slotbepaling a. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk of elektronisch tussen de leverancier en de consument worden vastgelegd.

N

ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND CONSUMENTEN

Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. W&M Banden: de natuurlijke of rechtspersoon van W&M Banden en die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt; b. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand met de leverancier aangaat; c. overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst tussen de W&M Banden en de consument die wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zoals internet, webshop, bestelbon,   waarbij de consument voor het sluiten van de overeenkomst geen direct contact met W&M Banden heeft; d. overeenkomst buiten de verkoopruimte: iedere overeenkomst tussen W&M Banden en de consument die wordt gesloten op een andere plaats dan de verkoopruimte van W&M Banden, zoals op beurzen en evenementen. enz. bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument de koop op afstand kan herroepen die begint op de dag waarop de gekochte zaak door de consument is ontvangen of de dienst is overeengekomen. f. herroeping: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte af te zien

 

Artikel 2: identiteit van de leverancier

W&M Banden

Nijverheidsstraat 6f

5331PT

Kerkdriel

Kvk; 71956301

Btw; NL858918134.B01

 

Artikel 3: toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van W&M Banden en op elke op afstand tot stand gekomen overeenkomst W&M Banden en de consument. b. Voor het sluiten van de overeenkomst op afstand of van de overeenkomst buiten de verkoopruimte, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien mogelijk geschiedt dat door afbeelding van de tekst van deze algemene voorwaarden op de website van W&M Banden met de verplichting voor de consument tot akkoordverklaring met de algemene voorwaarden.  c W&M Banden kan de algemene voorwaarden ook langs elektronische weg aan de consument beschikbaar stellen, mits dat geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst tussen W&M Banden en de consument.

 

Artikel 4: aanbod a. Het aanbod van producten of diensten bij de overeenkomst op afstand of de overeenkomst buiten de verkoopruimte wordt gedaan met vermelding van relevante informatie, zoals de duur van het aanbod, de voorwaarden waaronder het aanbod wordt gedaan, alsmede informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, met name de totale prijs van de dienst of het product inclusief belastingen, eventuele kosten van aflevering, de wijze van betaling, eventuele kosten van communicatie met W&M Banden, de wijze van tot stand komen van de overeenkomst, de levering, de uitvoering, de wijze waarop W&M Banden met klachten omgaat en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

 

 

 

  1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is zodanig dat de consument het aanbod goed kan beoordelen. Door W&M Banden gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden W&M Banden niet. c. Gedurende de termijn waarvoor het aanbod wordt gedaan worden de prijzen niet verhoogd, tenzij sprake is van verandering van BTW tarieven of indien variabele prijzen gelden vanwege mogelijke schommelingen in financiële markten.

 

Artikel 5: overeenkomst  a. De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment waarop de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. b W&M Banden bevestigt bij de overeenkomst op afstand onverwijld per  e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de consument. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door W&M Banden is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Bevestiging van de overeenkomst buiten de verkoopruimte vindt schriftelijk of per e-mail plaats. c. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft W&M Banden passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data. Indien de consument elektronisch kan betalen neemt W&M Banden zoveel mogelijk passende veiligheidsmaatregelen in acht. d. W&M Banden kan een bestelling weigeren, of daaraan bijzondere voorwaarden verbinden, indien uit onderzoek blijkt dat gegronde redenen bestaan te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen.

 

Artikel 6: duurovereenkomst a. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen, mits de opzegging schriftelijk geschied met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.  b. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaren. Indien daarbij is overeengekomen dat na de bepaalde tijd de overeenkomst geacht wordt te zijn voortgezet voor onbepaalde tijd, dan kan die verlengde overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk worden opgezegd.

 

Artikel 7: herroeping a. Bij aankoop van producten en / of diensten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument of te rekenen vanaf het aangaan van de overeenkomst indien het een dienst betreft. Herroeping dient te geschieden met invulling en retourzending van het modelformulier dat W&M Banden bij het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt. b. De consument heeft het recht van herroeping uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in originele verpakking teruggezonden kunnen worden. c. De consument heeft het recht op herroeping niet indien het product speciaal voor de consument is gemaakt, indien W&M Banden reeds met de uitvoering van de dienst een begin heeft gemaakt, indien de prijs van de zaken gebonden is aan fluctuaties op de financiële markt waarop W&M Banden geen invloed heeft of indien de zaken van duidelijk persoonlijke aard zijn. d. Indien de consument van zijn recht op herroeping gebruik maakt dan zal hij het product met toebehoren en in originele staat en verpakking aan W&M Banden terugzenden conform instructies van W&M Banden. e. Indien de consument gebruik maakt van het recht tot herroeping, dan komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van de consument. W&M Banden geeft bij het aanbod de kosten van terugzending indicatief op. f. Indien de consument een bedrag heeft betaald, dan zal bij herroeping W&M Banden dit bedrag, vermeerderd met de aan de consument in rekening gebrachte kosten van communicatie en verzending, binnen 14 dagen, aan de consument terugbetalen, tenzij de consument het product niet aantoonbaar heeft teruggezonden.

 

 

Artikel 8: conformiteit a. W&M Banden staat ervoor in dat het geleverde product of verrichte dienst beantwoord aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. W&M Banden staat ervoor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. b. W&M Banden staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument door W&M Banden of fabrikant gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft. c. Een door W&M Banden, importeur of fabrikant als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van W&M Banden kan doen gelden op grond van de wet.

 

Artikel 9: levering a. Door W&M Banden opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, een opgegeven levertijd vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, mits deze termijn niet langer is dan 30 dagen vanaf het sluiten van de overeenkomst. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument daarvan uiterlijk binnen 30 dagen bericht. De consument kan in dat geval de overeenkomst kosteloos ontbinden. b. Na ontbinding zal de W&M Banden het bedrag dat de consument heeft betaald, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetalen.  c. Indien de levering van een gekocht product onmogelijk blijkt, dan zal W&M Banden zich inspannen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal de consument duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat sprake is van een vervangend product. De consument heeft ook bij een vervangend product het recht op herroeping.

 

Artikel 10: betaling  a. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt betaling uiterlijk bij de levering van de producten en/of diensten. W&M Banden kan de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 50% van de bedongen prijs. b. W&M Banden kan de consument diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder iDeal en creditcard in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging. Bankgegevens van de consument zullen door W&M Banden niet worden opgeslagen. De consument is er zich van bewust dat betaling via internet risico’s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de consument. W&M Banden is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop de consument betalingen uitvoert.  c. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft W&M Banden het recht om aan de consument vanaf het moment van verzuim wettelijke rente in rekening te brengen. Voorts kan W&M Banden incassokosten aanzeggen, welke kosten minimaal € 40-,- en maximaal € 6.775,- kunnen bedragen. De aanzegging geschiedt met opgave van de berekende incassokosten volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, met inachtneming van een termijn van 14 dagen.

 

Artikel 11: eigendomsvoorbehoud a. Alle door W&M Banden geleverde producten blijven eigendom van W&M Banden totdat de consument alles wat hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald.   b. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de consument is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen.

 

Artikel 12:  klachten en klachtenregeling a. De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van producten of van uitvoering van diensten, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen, onderzoeken of W&M Bandende overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 

 

 

  1. Klachten voortvloeiend uit voormeld onderzoek over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven binnen 14 dagen na ontdekking bij W&M Banden schriftelijk worden ingediend. De levering geldt als deugdelijk indien niet tijdig wordt geklaagd. c. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument de W&M Banden in de gelegenheid onderzoek te (laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan W&M Banden een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of het geleverde product.

Artikel 13: aansprakelijkheid a. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de VACO-leverancier, haar personeel of derden waarvan zij zich bedient, niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van werkzaamheden.  b. De aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is voorts beperkt.

 

Artikel 14: privacy a. Door het aangaan van een overeenkomst via de webshop van W&M Banden verstrekt de consument persoonsgegevens aan W&M Banden, waaronder naam, adres, telefoon en e-mailadres. De persoonsgegevens zijn opgenomen in het klantenbestand van W&M Banden. W&M Banden kan deze gegevens gebruiken voor het ongevraagd benaderen van de consument met bijvoorbeeld aanbiedingen, tenzij de consument uitdrukkelijk aangeeft geen prijs te stellen op informatie van W&M Banden. b. W&M Banden bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die aan hem zijn verstrekt met de uitdrukkelijk toestemming van de consument om deze adressen voor marketingdoeleinden te kunnen gebruiken.  c. De consument kan een verleende toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres te allen tijde intrekken.  d. Het is W&M Banden verboden persoonsgegevens van consumenten aan derden te verstrekken, behoudens ingeval daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Artikel 15: toepasselijk recht a. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. b. Tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan wordt als bevoegde rechter aangewezen de rechter in het arrondissement waar W&M Banden is gevestigd.

 

Artikel 16: slotbepaling a. W&M Banden is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. b. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd. Bij wijziging in de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod prevaleert de voor de consument meest gunstige bepaling.

 

Vraag? Stuur een app