Wie zijn we

Ons website-adres is: http://123gebruiktebanden.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

ALGEMENE VOORWAARDEN W&M Banden – zakelijke markt

Artikel 1 – Definities/algemeen a) In de Algemene voorwaarden van W&M Banden wordt verstaan
onder: 0 Leverancier; W&M Banden; 0 afnemer: degene (niet zijnde een consument) aan wie de
VACO-leverancier een aanbieding richt of die aan leverancier opdracht verstrekt tot het verrichten
van diensten of het leveren van zaken. b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming,
de inhoud en de nakoming van alle tussen leverancier en de afnemer gesloten overeenkomsten
strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door de leverancier. c)
Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen. Artikel 2 – Offerte, overeenkomst a) Alle aanbiedingen en
prijsopgaven van de leverancier zijn vrijblijvend. b) Door de leverancier gedane prijsopgaven gelden
voor levering af magazijn of vestigingsplaats van de leverancier, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en heffingen welke van overheidswege kunnen
worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bijkomende kosten van verpakkingen
e.d. maken geen onderdeel van prijsopgaven uit en worden door de leverancier apart in rekening
gebracht. c) Behoudens bij koop tegen kontante betaling, komt een overeenkomst tussen de
leverancier en een afnemer tot stand nadat de leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of
een aanvang met de levering maakt. d) Prijswijzigingen als gevolg van bijv. wijzigingen in fabrieks- of
importeursprijzen en/of valuta-koersen kunnen in de verkoopprijs worden doorberekend. Indien
binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen optreden, dan heeft de
afnemer binnen één week na ontvangst van de kennisname van de wijziging het recht de
overeenkomst te ontbinden. Doen zich prijs-wijzigingen voor bij een langere levertijd dan drie
maanden, dan bestaat het recht op ontbinding van de overeenkomst niet. e) Prijswijzigingen die uit
de wet voortvloeien, zoals belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd, geven geen recht
op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3 – Levering en levertijd a) Door de leverancier opgegeven levertijden en andere data zijn
indicatief en nooit als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd
kan de afnemer de leverancier schriftelijk, met aangetekend schrijven, in gebreke stellen. De
afnemer dient daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen de leverancier alsnog – zonder
daartoe schadeplichtig te worden – de op haar rustende verplichting(en) kan nakomen. Een redelijke
termijn is een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd. b) Zodra
zaken bij de leverancier ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening
voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd en/of diensten als verleend.
c) De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip, dan door de leverancier is opgegeven,
te accepteren. De leverancier kan deel-leveringen uitvoeren en deze factureren. Deel-leveringen
kunnen niet worden ontbonden indien nadien blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden
uitgeleverd.

2

Artikel 4 – Overmacht a) Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een
verbintenis verhinderen, waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die
omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Dergelijke oorzaken zijn
bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij
toeleveranciers of andere derden waarvan de leverancier afhankelijk is, maatregelen van
overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening en algemene vervoersproblemen. b)
De leverancier kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat de leverancier haar verbintenis had moeten nakomen. c) In geval van
blijvende overmacht is de leverancier gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te
verklaren zonder daartoe schadeplichtig te worden. d) Gedurende de periode van tijdelijke
overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de leverancier zonder rechterlijke
tussenkomst opgeschort en de levertijd verlengd met de periode van tijdelijke overmacht. Duurt de
periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst, met
inachtneming van artikel 4e, ontbinden zonder daartoe jegens de wederpartij schadeplichtig te
worden. e) Heeft de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan de
leverancier het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en
factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft. Artikel 5 – Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht a) De afnemer
draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mocht ontstaan
vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt,
draagt dit risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, en heeft daarbij de verplichting
het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren. b) De afnemer is verplicht vanaf de levering
tot het tijdstip van volledige betaling geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te
verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende
verzekeringsmaatschappij. c) Alle in het kader van een specifieke overeenkomst geleverde zaken en
nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de leverancier totdat alle vorderingen die de
leverancier op de afnemer heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten
als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Dit betekent dat betaalde zaken pas eigendom van de afnemer
worden indien de afnemer al hetgeen hij aan de leverancier verschuldigd is, heeft betaald, dus ook
andere facturen dan die waarop de aanwezige zaken zijn gefactureerd. d) De leverancier kan bij
uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, de koopovereenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te worden, ontbinden en de
door hem geleverde zaken terugnemen, waartoe de afnemer de leverancier vrije toegang tot de
geleverde zaken verleent. e) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is
overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen.
De afnemer mag zaken van de leverancier in de normale uitoefening van zijn bedrijf vervreemden. f)
Zaken aanwezig bij de afnemer en voorkomend in het vaste leveringsprogramma van de leverancier
worden geacht afkomstig te zijn van de leverancier, tenzij de afnemer bewijst dat de zaken van een

ander afkomstig zijn (behoudens tegenbewijs). g) Totdat de afnemer aan de leverancier alle in het
kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de leverancier zaken van de
afnemer onder zich houden en daarop haar vordering verhalen, tenzij de afnemer voor deze
vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.

3

Artikel 6 – Betaling a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante
betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een
betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere
betalingstermijn overeenkomen. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn. b) Alle kosten
verband houdend met betaling komen voor rekening van de afnemer. Betalingen strekken in de
eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en
tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan
wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding
van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent. c) Blijft de afnemer in gebreke met
betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is de afnemer zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is de afnemer over de hoofdsom per maand of gedeelte
daarvan een rente van 1% verschuldigd. In geval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel
6:119 BW hoger mocht zijn, is de afnemer deze wettelijke rente verschuldigd. d) Is de afnemer in
verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door de leverancier
redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij
de afnemer aantoont dat de leverancier minder schade lijdt. e) Indien de leverancier de afnemer in
rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst
aanspreekt, dan is de afnemer gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure
daadwerkelijk door de leverancier gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand,
beslaglegging en griffierechten, te betalen indien de leverancier geheel of gedeeltelijk in het gelijk
wordt gesteld. Artikel 7 – Conformiteit a) De leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De afnemer is gehouden
terstond na levering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en
de leverancier binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering, schriftelijk te
berichten indien van deugdelijke nakoming geen sprake is (vervaltermijn). Indien melding binnen
deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 10 werkdagen vanaf het
moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt. b) Klachten geven de
afnemer niet het recht om de betaling op te schorten. c) Bij tijdig ingediende klachten als bedoeld in
artikel 7 sub a, stelt de afnemer de leverancier in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de
gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de afnemer aan de leverancier een
redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak. d) De
nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien de afnemer in
gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig uit te voeren.

Indien de afnemer bij aflevering voor correcte ontvangst heeft getekend dan komt daarmee het
recht om te reclameren omtrent de hoeveelheid en zichtbare schade van de ontvangen zaken te
vervallen. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten
worden ontleend. e) De leverancier staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem
geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening,
behoudens indien: 0 de afnemer door de leverancier of diens leverancier gegeven aanwijzingen of
voorschriften niet heeft opgevolgd; 0 sprake is van een ander dan normaal gebruik; 0 gebreken het
gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik; 0 montage, reparatie of wijziging van de zaak in
opdracht van de afnemer door derden plaatsvindt; 0 een overheidsvoorschrift de aard of kwaliteit
van toegepaste materialen bepaalt; 0 de afnemer materialen of zaken ter bewerking aan de
leverancier verstrekt; 0 materialen, zaken en werkwijzen op uitdrukkelijke instructie van de afnemer
zijn toegepast.

4

f) Indien de leverancier op grond van artikel 7c of 7e zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn
eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is de leverancier gerechtigd
de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat
de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de
koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid a) De totale aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot herstel,
vervanging of ongedaanmaking van de overeenkomst. De leverancier is niet tot verdere vergoeding
gehouden (geen vergoeding gevolgschade). Aanspraken op garantie door derden (fabrikant of
importeur) verleend, worden door de afnemer overgenomen. b) De leverancier, haar
ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade aan
personen, zaken of aan het bedrijf van de afnemer en/of derden welke het gevolg is van gebreken in
door de leverancier geleverde zaken en/of diensten, tenzij sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid. c) De afnemer vrijwaart de leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit
een tekortkoming in de geleverde zaken of verrichte diensten. d) De aansprakelijkheid van de
leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover
de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen
dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de = leverancier beperkt tot
de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst. e) De leverancier zal, binnen een redelijke
termijn, bij schade veroorzaakt door een gebrek aan de geleverde zaak, die zij niet zelf heeft
geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van haar leverancier, producent of
importeur in de EU aan de afnemer bekend maken. Is leverancier niet (meer) tot deze opgave in
staat, of heeft zij de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is de leverancier niet

verder aansprakelijk dan waartoe zij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) en het bepaalde in
artikel 8 sub a is gehouden.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding a) De leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te worden indien: 0
de afnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of is
nagekomen; 0 na het sluiten van de overeenkomst de leverancier goede gronden heeft te vrezen dat
de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen; 0 de afnemer
verplicht is bij het sluiten van de overeenkomst voldoende zekerheid voor nakoming te verstrekken
en deze zekerheidstelling uitblijft of naar het oordeel van de leverancier onvoldoende is; 0 zich
zodanige onvoorziene omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst door afnemer
onmogelijk is, zoals bij insolventie van de afnemer, althans zodanige onvoorziene omstandigheden
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet van partijen gevergd kan worden. b) Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle
vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en behoudt de leverancier haar aanspraken op
schadevergoeding. Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen a) Alle met de leverancier gesloten
overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het CISG of
Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. b) Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten
met de leverancier dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank in het
arrondissement waarin de leverancier statutair gevestigd is, tenzij wettelijke regels zulks niet
toestaan.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN W&M Banden

Artikel 1 definities /algemeen a. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle
overeenkomsten gesloten tussen W&M BANDEN, hierna te noemen ‘leverancier’, en een koper of
opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, hierna te noemen
‘consument’ met betrekking tot koop van onderdelen of toebehoren voor een (motor)voertuig
(‘koopovereenkomst’) of met betrekking tot een opdracht voor het verrichten van montage, herstel,
onderhoud, keuringen, en/of taxaties voor een (motor) voertuig (‘opdracht’). De overeenkomst die
gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer meerdere te verrichten prestaties oplevert,
wordt duurovereenkomst genoemd. b. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming,
de inhoud en de nakoming van alle met de leverancier gesloten overeenkomsten van koop, opdracht
of aanneming van werk en op elk aanbod daartoe van de leverancier met een consument.

Artikel 2 aanbod a. Aanbiedingen van de leverancier worden mondeling, schriftelijk of elektronisch
uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Het aanbod bevat de wijze van betaling. De
aanvaarding van het mondelinge of schriftelijke aanbod door de consument is geldig indien deze
binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Ingeval van elektronisch verleende opdracht of koop door de
consument stuurt de leverancier een elektronische bevestiging. Het aanbod waarvoor een termijn
geldt, is gedurende die termijn onherroepelijk. Een aanbod zonder opgave van termijn van
aanvaarding, dient terstond te worden aanvaard. Blijft in dat geval aanvaarding uit, dan komt het
aanbod te vervallen. b. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de te leveren zaken of de te
verrichten diensten. De opgave moet voldoende gedetailleerd zijn, inclusief BTW en inclusief
eventuele heffingen van overheidswege, zodat een goede beoordeling door de consument mogelijk
wordt gemaakt. Opdrachten kunnen tegen een uurloon, of tegen een vooraf vastgestelde prijs
gelden, hetgeen uitdrukkelijk in de schriftelijke overeenkomst wordt vermeld. c. Aanbiedingen van
de leverancier voor zaken gelden op basis van afhalen, tenzij uit het aanbod uitdrukkelijk anders
blijkt. Is bij een aanbod de montage inbegrepen, dan wordt dat vooraf uitdrukkelijk vermeld of
meegedeeld. d. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, publicaties, offertes,
opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de leverancier niet.

Artikel 3 overeenkomst a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door
de consument. Bij mondelinge aanvaarding door de consument, bevestigt de leverancier de
koopovereenkomst of opdracht schriftelijk of elektronisch. b. In een schriftelijke of elektronisch
vastgelegde overeenkomst worden zoveel mogelijk de zaken en diensten per artikel (zaken) of per
opdracht (diensten) omschreven met de prijs die daarvoor is overeengekomen. c. De
koopovereenkomst vermeldt de leveringsdatum en of deze vast of vermoedelijk is, alsmede de wijze
van betaling. d. Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46c BW van toepassing.

Artikel 4 duur overeenkomst a. De consument kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst
niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en onbillijkheid onaanvaardbaar zou zijn. b. Een overeenkomst aangegaan voor
onbepaalde tijd kan met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige kalendermaand
worden opgezegd.

Artikel 5 prijs en prijswijzigingen a. De prijs en eventuele verzendkosten die de consument moet
betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de bevoegdheid tot tussentijdse prijsaanpassing.
Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze
geen invloed op de overeengekomen prijs, tenzij de leverancier daartoe een uitdrukkelijk
voorbehoud heeft gemaakt in welk geval de consument het recht heeft de overeenkomst op te
zeggen indien met een beroep op het voorbehoud de prijs wordt gewijzigd. b. Indien een
leveringstermijn van meer dan drie maanden is overeengekomen, dan heeft de leverancier het recht
de overeengekomen prijs te verhogen. De consument heeft dan het recht de overeenkomst binnen
14 dagen na de kennisgeving van de prijsstijging te ontbinden. c. Prijswijzigingen die uit de wet
voortvloeien, zoals wijziging in BTW of heffingen van overheidswege, kunnen in de prijs worden
doorberekend.

Artikel 6 levering / levertijd a. Levering geschiedt door het stellen van de zaak in het bezit van de
consument. Indien partijen afspreken dat de zaak bij de consument wordt bezorgd, is de zaak
geleverd op het moment van bezorging. Behoudens bij bezorging, geldt als plaats van levering de
plaats waar de leverancier zijn bedrijf heeft. b. De leverancier kan een vermoedelijke levertijd
opgeven. Een vermoedelijke levertijd levert geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW
op. Bij overschrijding van de vermoedelijke leverdatum kan de consument de leverancier een
schriftelijke ingebrekestelling sturen, hij moet daarin nog een termijn van drie weken aanhouden
waarbinnen de leverancier alsnog kan nakomen. Indien de leverancier na deze termijn niet heeft
geleverd, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter
schriftelijk kosteloos te ontbinden. Bij mededeling van de leverancier over onmogelijkheid binnen de
gestelde termijn te kunnen leveren, is de consument bevoegd de overeenkomst terstond na die
mededeling te ontbinden. c. Is een vaste leveringstermijn overeengekomen, dan heeft de
consument bij overschrijding van die termijn het recht zonder ingebrekestelling of zonder
tussenkomst van de rechter de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en vergoeding van de geleden
schade te verlangen. d. Indien de levering van een aangeboden zaak onmogelijk blijkt te zijn, heeft de
leverancier het recht een andere vergelijkbare zaak aan te bieden. Stemt de consument niet met de
levering van een vervangende zaak in, dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 annulering De consument kan een overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van
levering schriftelijk annuleren. Bij annulering is de consument gehouden binnen één week nadien de

leverancier alle schade die deze lijdt door de annulering te vergoeden, welke schade 15% van de
overeengekomen prijs bedraagt. Heeft de consument deze schadevergoeding niet binnen 10 dagen
na de annuleringsdatum betaald, dan heeft de leverancier het recht nakoming van de overeenkomst
te verlangen. De consument kan dan geen beroep meer doen op annulering van de overeenkomst

Artikel 8 conformiteit a. De leverancier staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de
overeenkomst. De leverancier staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit, die
alle omstandigheden in aanmerking genomen (waaronder de hoogte van de prijs) voor een normaal
gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. b. De
leverancier zal opdrachten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. De leverancier staat in voor de kwaliteit van de daarbij gebruikte materialen
en gereedschappen. c. Bij werkzaamheden door de leverancier aan door de consument aangeboden
zaken strekt de conformiteit zich niet uit tot die zaken. d. De consument dient ten allen tijde de
(veiligheids)voorschriften en aanwijzingen van de leverancier en/of de fabrikant op te volgen. In het
bijzonder, maar niet uitsluitend, het handhaven van de voorgeschreven bandenspanning. e. De
leverancier staat niet in voor zaken en werkwijzen die op uitdrukkelijk verzoek en instructie van de
consument zijn toegepast, mits de leverancier op mogelijke nadelige gevolgen heeft gewezen. Goed
vakmanschap van de leverancier kan meebrengen dat hij kan weigeren bepaalde opdrachten uit te
voeren.

f. Indien de leverancier na een beroep op conformiteit door de consument zaken vervangt, worden
de vervangen zaken eigendom van de leverancier zonder dat de consument aanspraak op een
vergoeding kan maken. Voor de beoordeling of de zaak voldoet aan de conformiteit stelt de
consument aan de leverancier de betreffende zaken ter beschikking (garantieclaim). g. De leverancier
staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden
zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van
ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die
de consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.

Artikel 9 betaling a. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering, tenzij schriftelijk of
elektronisch anders is overeengekomen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving
op een door de leverancier aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering of betaling door
middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen (pinnen). b. De leverancier kan bij
een bestelling de consument verplichten tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de
overeengekomen prijs. De leverancier garandeert terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen in alle
gevallen waarin de leveringsplicht niet wordt nagekomen door een oorzaak die voor rekening en
risico van de leverancier komt.

Artikel 10 niet-tijdige betaling a. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de
overeengekomen betalingstermijn (fatale termijn). De leverancier zendt na het verstrijken van de
betalingstermijn een aanmaning en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na
ontvangst van de aanmaning alsnog te betalen. Als contante betaling bij aflevering is
overeengekomen kan de leverancier in bijzondere situaties uitstel van betaling aan de consument
verlenen. De consument is dan wettelijke rente verschuldigd over het niet contant betaalde bedrag
voor de periode beginnend vanaf het verleende betalingsuitstel tot het moment van volledige
betaling. b. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft de leverancier het recht om aan de
consument wettelijke rente, vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum, en na
aanmaning met een termijn van 14 dagen redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte in rekening te brengen, conform de bedragen (staffel) opgenomen in het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke kosten. c. Bij verzuim van de consument kan de leverancier de
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk
ontbinden. In dat geval wordt de koop van zaken ongedaan gemaakt en is de consument verplicht
reeds geleverde zaken aan de leverancier terug te geven onverminderd het recht van de leverancier
tot het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 11 overmacht a. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet,
rechtspraak of verkeersopvatting wordt begrepen, derhalve alle van buiten komende oorzaken die
de normale nakoming van een verbintenis verhindert en waarop de leverancier geen invloed kan
uitoefenen.

Artikel 12 eigendomsvoorbehoud en retentierecht a. Alle in het kader van een overeenkomst
geleverde zaken blijven eigendom van de leverancier totdat de consument al hetgeen hij op grond
van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald. b. Zolang het eigendom van de
afgeleverde zaken niet op de consument is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere
zekerheidsrecht op deze zaken vestigen. c. De leverancier kan zaken van de consument onder zich
houden als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting. Ook voor
opeisbare vorderingen van eerdere werkzaamheden aan hetzelfde voertuig kan het retentierecht
door de leverancier worden ingeroepen. Redelijke kosten voor het uitoefenen van het retentierecht,
zoals stalling en verzekering, komen voor rekening van de consument.

Artikel 13 niet-nakoming van de overeenkomst a. Indien één van de partijen een verplichting uit de
overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande
verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts
toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. b. De leverancier heeft het recht de
overeenkomst te ontbinden ingeval de consument in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke

schuldsanering doet, of de consument door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. c. Indien één van de partijen
de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de
tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 14 aansprakelijkheid a. De leverancier is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke
tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan het voertuig van de consument wordt toegebracht en
die te wijten is aan nalatigheid van de leverancier, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.
De consument is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de leverancier te
melden. De consument is verplicht om binnen redelijke grenzen schade-beperkende maatregelen te
treffen. b. De consument is tegenover de leverancier aansprakelijk voor schade die door een aan de
consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. De consument die zijn voertuig op het terrein
of in de gebouwen van de leverancier zelf bestuurt, is aansprakelijk voor alle schade die door de
consument als bestuurder wordt veroorzaakt.

Artikel 15 klachten a. De consument moet zo spoedig mogelijk na levering van zaken of uitvoering
van diensten onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. b. Klachten
over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij de leverancier
schriftelijk worden ingediend nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen
van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest. c. Na het
balanceren van banden en wielen en/of het uitlijnen van een voertuig staat terstond vast of die
opdracht al dan niet correct is uitgevoerd. Voor deze opdrachten geldt dat een klacht uiterlijk binnen
drie dagen na aflevering van het voertuig aan de consument bij de leverancier moet zijn ingediend.
d. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument de leverancier in de gelegenheid onderzoek te
(laten) doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan
de leverancier een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de
geleverde zaak. e. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor bemiddeling.

Artikel 17 slotbepaling a. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk
of elektronisch tussen de leverancier en de consument worden vastgelegd.

Vraag? Stuur een app